دستگاه فیکو ویترکتومی اندرولیزر EVA

نحوه راه اندازی دستگاه EVA برای جراحی فیکو در مد VGPC

نحوه راه اندازی دستگاه EVA برای جراحی ویترکتومی در مد VGPC

پرایم مجدد دستگاه EVA و خروج از برنامه پس از آخرین جراحی

اسکرول به بالا